محل نقاط پیدا شده عیب کابل بعد از حفاری توسط تیم عیب یاب نیکان تکنیک:

(برای بزرگ شدن تصاویر روی آنها کلیک کنید)

 

تجهیزات تیم های عیب یاب کابل گروه نیکان تکنیک :

(برای بزرگ شدن تصاویر روی آنها کلیک کنید)

عیب یابی کابل در سازمان ها و کارخانه های مختلف :

(برای بزرگ شدن تصاویر روی آنها کلیک کنید)

عیب یابی کابل های برق در  خطوط ریلی :

 (برای بزرگ شدن تصاویر روی آنها کلیک کنید)

 تجهیز خودروهای عیب یابی کابل برق  :

خودرو وانت L90

(برای بزرگ شدن تصاویر روی آنها کلیک کنید)

نصب و تجهیز خودرو های عیب یابی کابل برق :

خودرو CADDY فولکس واگن آلمان

(برای بزرگ شدن تصاویر روی آنها کلیک کنید)